การนำเข้าแบบ MOU

MOU เป็นข้อตกลงงระหว่างรัฐบาลไทยกับประเทศต้นทางประกอบด้วย พม่า,กัมพูชา,ลาว และเวียดนาม ในการนำเข้าแรงงาน เพื่อเข้ามาทำงานในประเทศไทย อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยจะได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยได้คราวละ 2 ปี และสามารถต่อได้อีก 2 ปี (รวมเป็น 4 ปี) พอครบวาระ 4 ปี แล้วก็สามารถดำเนินการนำเข้าแรงงานใหม่ โดยผ่านกระบวนการของ MOU ตามเดิม โดยดำเนินการแบบกลุ่มวนโดยไม่ต้องกลับไปรอที่ประเทศต้นทางนาน เหมือนกลุ่มนำเข้าแรงงานคนใหม่ตั้งแต่แรก

การนำเข้าตาม MOU จะมีแรงงานอยู่ 2 กลุ่มคือ  1.กลุ่มคนใหม่เลยจากประเทศต้นทาง ซึ่งนายจ้างแรงงานต่างด้าวไม่รู้จักกันมาก่อน
2.กลุ่มแรงงานเถื่อน และแรงงานที่ขาดสภาพตามกฎหมาย อาทิ นายจ้างเก่าแจ้งออกเกิน 15 วัน กลุ่มนำเข้า MOU แล้วนายจ้างไม่แจ้งเข้า ไม่แจ้งออกให้ด้วย วิธีการเลิกจ้าง กลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้จะต้องกลับไปดำเนินการเพื่อนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาใหม่ระบบ MOU เมื่อกลับเข้ามาแล้วจะได้รับใบอนุญาตทำงาน 2 ปีแบบบัตรแข็ง (E-Work Permit)

ข้อดีของกลุ่มนำเข้า MOU - แรงงานไม่มาสามารถเปลี่ยนงาน(เปลี่ยนนายจ้าง) ได้อย่างเสรี เหมือนพิสูจน์สัญชาติ (CI)
- เกิดความเสถียรภาพในการจ้างงาน ตลอดระยะเวลา 2 ปี (ต่ออีก 2 ปี)
- ตรวจสอบประวัติ คัดกรองตามคุณสมบัติ ตามคุณสมบัติตามที่นายจ้างต้องการ หากมิเช่นนั้นแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนได้ หากจะทำงานต้องไปดำเนินการนำเข้า MOU ใหม่ จากประเทศตนเอง

สิทธิประโยชน์ที่แรงงานต่างด้าวจะได้รับจากบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ รามอินทรานวลจันทร์ จำกัด - จัดหาแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้อง 100% พาสปอร์ต วีซ่าทำงาน ใบอนุญาตทำงาน
- ค่าใช้จ่ายการในการนำเข้าอย่างเป็นธรรม และตามกฎหมายกำหนด
- ไม่มีความยุ่งยากในเรื่องเอกสาร
- ลดภาระของนายจ้างในการจัดเตรียมเอกสารเพียงรอรับคนต่างด้าวเข้า พร้อมทำงานได้เลย
- คนต่างด้าวที่จัดส่งให้นายจ้างถูกกฎหมายทุกคนเอกสารครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด
- ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ แอบแฝงหรือจ่ายเงินนอกระบบ
- มีการจัดสรรคนต่างด้าวตามคุณสมบัติที่นายจ้างต้องการ
- มีดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารคนต่างด้าว เช่นการแจ้งที่พัก 24 ชั่วโมง , รายงานตัว 90 วัน , ต่อวีซ่าใบอนุญาตทำงานปีที่ 3-4 และครบวาระ 4 ปี
- การดูแลให้คำปรึกษาคนต่างด้าว ตลอดจนสัญญาจ้างงานคนต่างด้าว 4 ปี
- บริษัทมีความเชี่ยวชาญและมีมาตฐานในการให้บริการอย่างมืออาชีพ

จุดเด่นของเรา

1. การนำเข้าแรงงาน

นำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU แบบถูกกฎหมาย ครบวงจรในที่เดียว พร้อมดำเนินการด้านเอกสารนำเข้าให้ทุกขั้นตอน

2. ผ่านการตรวจสุขภาพ

บริการตรวจสุขภาพ พร้อมการดูแลแรงงานด้วยใจ ตลอดอายุสัญญา

3. ผ่านการอบรมให้ความรู้

อบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานที่จะส่งไปทำให้กับแรงงานทุกๆคน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนนำส่งนายจ้าง

คลังรูปภาพ

ลักษณะความผิด

ลักษณะความผิดและโทษนายจ้าง

- รับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานเข้าทำงาน (มาตรา 27) ปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาท ต่อคนต่างด้าวที่จ้าง 1 คน (มาตรา 54)
- รับคนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานกับตน (มาตรา 27) - ปรับไม่เกิน 10,000 บาท (มาตรา 54) - ให้คนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานกับตน
- ทำงานนอกเหนือจากประเภทหรือลักษณะงานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ณ ท้องที่ หรือสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต (มาตรา 27) - ปรับไม่เกิน 10,000 บาท (มาตรา 54)
- ไม่ปฏิบัติตามหนังสือสอบถามหรือหนังสือเรียกหรือไม่ยอมให้ข้อเท็จจริง หรือไม่ส่ง เอกสารหรือหลักฐาน แก่นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยไม่มีเหตุอันควร (มาตรา 48) - ปรับไม่เกิน 10,000 บาท (มาตรา 55)

ลักษณะความผิดและโทษคนต่างด้าว

- ทำงานโดยไม่ได้รับใบอนุญาต(มาตรา 51) จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000 ถึง 100,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ ** ในกรณีที่คนต่างด้าวซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดยินยอมเดินทางกลับออกนอกราชอาณาจักภายใน ระยะเวลาที่กำหนด (ไม่ช้ากว่า 30 วัน)พนักงานสอบสวนจะเปรียบเทียบปรับและดำเนินการให้คนต่างด้าวนั้นเดินทางกลับออกไป นอกราชอาณาจักรก็ได้(มาตรา 51)
- ฝ่าฝืนเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมาตรา 9 มาตรา 13 และมาตรา 14ไม่ทำงานตามประเภท หรือลักษณะงาน และกับนายจ้างณ ท้องที่ และตามที่ได้รับอนุญาต(มาตรา 26 วรรคแรก) ปรับไม่เกิน 20,000 บาท(มาตร52)
- ไม่มีใบอนุญาตทำงานอยู่กับตัว หรืออยู่ ณ สถานที่ในระหว่างเวลาทำงาน เพื่อแสดงต่อพนักงาเจ้าหน้าที่ หรือนายทะเบียน(มาตรา 24) ปรับไม่เกิน 10,000 บาท (มาตรา 53)

ติดต่อเรา

ที่อยู่ :

3238 ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 128/2 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร : 09-6-7-8-9-10-11

Line :

X Close
Open